Komunia Święta

I Komunia Święta odbędzie się :

23 Maja 2020r., o godz.10:30 – 1 Grupa

24 Maja 2020r., o godz.10:00 – 2 Grupa

Czym jest Eucharystia?

Eucharystia jest sakramentem w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim w Komunii Świętej. Podczas każdej Mszy Świętej historyczna ofiara Jezusa na krzyżu uobecnia się podczas przeistoczenia w sposób ukryty i bezkrwawy. Gdy spożywamy połamany chleb, jednoczymy się z miłością Jezusa, który złożył za nas na drzewie krzyża swoje Ciało. Kiedy pijemy z jednego kielicha, jednoczymy się z Tym, który ofiarując się za nas, przelał nawet swoją Krew.

EUCHARYSTIA – MSZA ŚWIETA

1.  Sakrament ten ustanowił Chrystus w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy po raz pierwszy przemieniając chleb i wino w swoje Najświętsze Ciało i Krew.

2.  Kościół wierny poleceniu Jezusa „To czyńcie na moją pamiątkę” celebruje Eucharystię nie tylko w niedziele, ale również każdego dnia w ciągu roku. Jest ona źródłem i centrum jego życia i działalności. „Pielgrzymujący Lud Boży, nieustannie celebruje Eucharystię, głosząc Misterium Paschalne Jezusa, ‘aż przyjdzie’ (l Kor 11,26), zmierza ‘wąską drogą krzyża’ do niebieskiej uczty, gdzie wszyscy wybrani zasiądą przy stole Królestwa” (KKK 1344).

3.  Eucharystia winna również dla każdej rodziny stać się i centrum i źródłem jej życia. Dobrze więc byłoby, aby rodziny wspólnie brały udział w Eucharystii. Do owocnego udziału w niedzielnej Mszy świętej trzeba się przygotować. Najpierw należy zadbać o to, by być w stanie łaski i móc w niedzielę przystąpić do Komunii świętej, aby w pełni uczestniczyć w liturgii.

4.       Msza św. składa się z następujących części:

·          obrzędy wstępne (znak krzyża, pozdrowienie, akt pokuty, chwała, kolekta)

·          liturgia słowa (czytania, psalm, ewangelia, homilia, wyznanie wiary, modlitwa powszechna)

·          liturgia eucharystyczna (przygotowanie darów, przeistoczenie, komunia św.)

·          obrzęd zakończenia (pozdrowienie, błogosławieństwo, rozesłanie)

 

 

5.       Warunki dobrego uczestnictwa we Mszy świętej:

·          Kształtowanie przez Słowo Boże

·          Posilanie się przy stole Ciała Pańskiego

·          Składanie Bogu dziękczynienia

·          Ofiarowanie Niepokalanej Hostii

·          Uczenie się składania siebie w ofierze

 

6.       Świadome i pełne uczestnictwo we Mszy św. to przystąpienie do Komunii świętej.

 

Co nam daje eucharystia?

Każda godnie przyjęta Komunia Święta ściślej wiąże nas z Chrystusem, i Jego Kościołem, podtrzymuje i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie i w bierzmowaniu, i ożywia naszą miłość do bliźnich. Umacniając nas w miłości, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych.

Czym pokazujemy światu, że żyjemy eucharystią?

Papież Franciszek naucza: Istnieją bardzo konkretne znaki czy dobrze przeżywamy Eucharystię.

W Eucharystii Chrystus wciąż na nowo uobecnia dar z siebie, który uczynił na krzyżu. Teraz my, kiedy uczestniczymy w Mszy św., spotykamy się z mężczyznami i kobietami wszelkiego rodzaju: młodymi, starszymi, dziećmi; ubogimi i zamożnymi; miejscowymi i przybyszami; przychodzącymi z rodzinami i samotnymi… Lecz czy Eucharystia, w której uczestniczę, sprawia, że naprawdę czuję, iż są oni moimi braćmi i siostrami? Czy powoduje, że potrafię bardziej cieszyć się radością innych i płakać z płaczącymi? Czy skłania mnie, by iść do ubogich, chorych, zepchniętych na margines? Musimy troszczyć się o naszych braci i nasze siostry, którzy są w potrzebie z powodu choroby, jakiegoś problemu.

Drugim znakiem, bardzo ważnym, jest łaska, którą jest poczucie, że uzyskaliśmy przebaczenie, i gotowość do przebaczenia. My chodzimy na Mszę św., ponieważ jesteśmy grzesznikami i chcemy uzyskać przebaczenie Boga, uczestniczyć w odkupieniu Jezusa, w Jego przebaczeniu. W tym chlebie i w tym winie, które ofiarujemy i wokół których się gromadzimy, odnawia się za każdym razem dar Ciała i Krwi Chrystusa na odpuszczenie naszych grzechów. Powinniśmy iść na Mszę św. z pokorą, jako grzesznicy, a Pan nas pojednuje.

Trzecim znakiem jest związek między Eucharystią a życiem naszych wspólnot chrześcijańskich (rodziny, parafii). Pan Jezus chce wejść w naszą egzystencję i przepoić ją swoją łaską, aby w każdej wspólnocie chrześcijańskiej panowała zgodność między liturgią i życiem.

Katolicy żyjący w związkach niesakramentalnych nie mogą przyjmować Komunii Świętej. Wynika to z nauczania samego Jezusa (Mk 10, 1–12). Osoby takie, jeśli nie potrafią naprawić swojej skomplikowanej sytuacji mogą przyjmować Komunię Świętą duchowo. To znaczy wpatrywać się w Jezusa ukrytego pod postacią chleba i prosić Go, żeby przyszedł odmienić ich życie.

Każdego z nas katolików obowiązuje tak zwany obowiązek niedzielny. Wynika on bezpośrednio z III Przykazania, jakie Bóg dał Mojżeszowi : „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.” (Pwt 5,12-15). Dla nas dniem świętym jest niedziela, bo przecież to jest dzień zmartwychwstania Jezusa, naszego Zbawiciela. Dniami świętymi są również dla nas niektóre szczególne dni, w czasie których obchodzimy wspomnienie jakiś ważnych wydarzeń z życia Jezusa lub Kościoła.

Z nakazu samego Boga każdy z nas powinien uczestniczyć we Mszy Świętej w:

Każdą niedzielę
Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia)
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)
Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)
Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia)
Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)