„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela...” (Mt 19,6).

obraczki

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Pragnących zawrzeć Sakrament małżeństwa w  Parafii farnej w Lubawie  prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami…
 1. Warto podtrzymać zwyczaj oficjalnych zaręczyn, które zawiera się zwykle 6-12 miesięcy przed ślubem.
 2. Należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu. Niekiedy warto uczynić to nawet rok wcześniej.
 3. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.
 4. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego. Należy przygotować i przynieść następujące dokumenty:
   1. dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej;
   2. świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej;
   3. świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważne 6 miesięcy!);
   4. świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu
   5. dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ważny 6 miesięcy!) lub dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego;
   6. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
   7. świadectwo odbycia kursu przedmałżeńskiego;
 5. Ślub powinien mieć miejsce w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W wyjątkowych sytuacjach, dla słusznych przyczyn, narzeczeni mogą prosić swego księdza proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. W takiej sytuacji zezwolenie, zwane licencją, otrzymują dopiero po wygłoszeniu zapowiedzi, wysłuchaniu nauk przedślubnych, rozmowie egzaminacyjnej i po złożeniu metryk Chrztu św.
 6. Zapowiedzi ogłoszone są przez 3 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokółu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.
 7. Oboje narzeczeni są zobowiązani do wysłuchania nauk przedślubnych i konferencji w punkcie poradnictwa rodzinnego.
 8. Narzeczonych obowiązują 2 spowiedzi przedślubne: pierwsza na początku przygotowań, druga krótko przed zawarciem małżeństwa.
 9. Zaświadczenie z USC pozwalające na małżeństwo konkordatowe lub o zawarciu związku w USC narzeczeni dostarczają do parafii w dniu spisania protokołu z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące do daty zawarcia związku małżeńskiego.
 10. Sakrament małżeństwa narzeczeni przyjmują zwykle podczas Mszy św.
 11. Na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie podczas ślubu należy uzyskać zezwolenie u księdza proboszcza lub innego kapłana sprawującego liturgię.
 12. Przyjęcia ślubne powinny być urządzane z kulturą i godnością. Nadużywanie alkoholu jest niezgodne z zasadami życia chrześcijańskiego i świadczy o niskim poziomie życia ludzkiego.

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1601-1666.

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1055-1165.

O miłości...

,,Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.”