Czym jest Eucharystia?

Eucharystia jest sakramentem w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim w Komunii Świętej. Podczas każdej Mszy Świętej historyczna ofiara Jezusa na krzyżu uobecnia się podczas przeistoczenia w sposób ukryty i bezkrwawy. Gdy spożywamy połamany chleb, jednoczymy się z miłością Jezusa, który złożył za nas na drzewie krzyża swoje Ciało. Kiedy pijemy z jednego kielicha, jednoczymy się z Tym, który ofiarując się za nas, przelał nawet swoją Krew.

Sakrament ten ustanowił Chrystus w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy po raz pierwszy przemieniając chleb i wino w swoje Najświętsze Ciało i Krew

Kościół wierny poleceniu Jezusa „To czyńcie na moją pamiątkę” celebruje Eucharystię nie tylko w niedziele, ale również każdego dnia w ciągu roku. Jest ona źródłem i centrum jego życia i działalności. „Pielgrzymujący Lud Boży, nieustannie celebruje Eucharystię, głosząc Misterium Paschalne Jezusa, ‘aż przyjdzie’ (l Kor 11,26), zmierza ‘wąską drogą krzyża’ do niebieskiej uczty, gdzie wszyscy wybrani zasiądą przy stole Królestwa” (KKK 1344).

Eucharystia winna również dla każdej rodziny stać się i centrum i źródłem jej życia. Dobrze więc byłoby, aby rodziny wspólnie brały udział w Eucharystii. Do owocnego udziału w niedzielnej Mszy świętej trzeba się przygotować. Najpierw należy zadbać o to, by być w stanie łaski i móc w niedzielę przystąpić do Komunii świętej, aby w pełni uczestniczyć w liturgii.

 • Obrzędy wstępne (znak krzyża, pozdrowienie, akt pokuty, chwała, kolekta
 • Liturgia słowa (czytania, psalm, ewangelia, homilia, wyznanie wiary, modlitwa powszechna)
 • Liturgia Eucharystyczna (przygotowanie darów, przeistoczenie, komunia św.)
 • Obrzęd zakończenia (pozdrowienie, błogosławieństwo, rozesłanie)

 • Kształtowanie przez Słowo Boże

 • Posilanie się przy stole Ciała Pańskiego

 • Składanie Bogu dziękczynienia

 • Ofiarowanie Niepokalanej Hostii

 • Uczenie się składania siebie w ofierze.

 • wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko;

 • systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych mszach świętych;

 • kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu;

 • rozmowa z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez;

 • pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii;

 • pomoc dziecku w rozwoju moralnym, aby normy moralne znało i zachowywało z wewnętrznego przekonania a nie tylko ze względu na rodziców i otoczenie; – codzienne świadectwo życia z wiary;

 • wychowywanie do życia w prawdzie i miłości;

 • troska o sprzyjający klimat dla harmonijnego rozwoju dziecka.

images Co nam daje Eucharystia?

Każda godnie przyjęta Komunia Święta ściślej wiąże nas z Chrystusem, i Jego Kościołem, podtrzymuje i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie i w bierzmowaniu, i ożywia naszą miłość do bliźnich. Umacniając nas w miłości, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych.

Koła-2 Rady praktyczne dotyczace przezywania sakramentu Eucharystii:

 1. W przygotowaniu do owocnego udziału we Mszy św. najważniejsza jest troska o stan duchowy, czyli stan łaski uświęcającej. Kiedy jesteśmy w stanie grzechu ciężkiego, powinniśmy jak najszybciej skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, by podczas Mszy św. przyjąć Komunię św.

 2. Warto pamiętać o „osobistych warunkach”, których spełnienie sprzyja czynnemu i owocnemu uczestnictwu we Mszy św. Papież Benedykt XVI w„Sacramentum caritatis” zachęca do m.in. skupienia i ciszy przynajmniej przez kilka chwil przed rozpoczęciem liturgii. Pomaga to odciąć się od spraw doczesnych i codziennego zabiegania. Zgiełk świata, pozostawiamy poza murami świątyni, aby w pełnym skupieniu, bez rozproszeń niepotrzebnymi myślami uczestniczyć we Mszy św.

 3. Bardzo pomocne jest przeczytanie czytań mszalnych z danego dnia zanim udamy się do kościoła. Warto to zrobić nawet dzień wcześniej.

 4. Warto wzbudzić sobie własne intencje, z którymi udamy się na Mszę św., gdyż to mobilizuje do pobożniejszej modlitwy.

 5. Przed Mszą św. obowiązuje post eucharystyczny. Polega on na powstrzymaniu się przez godzinę przed Komunią św. od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem wody i lekarstwa. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów skróciła czas postu eucharystycznego do ok. 15 minut dla osób w podeszłym wieku, chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują.

 6. Nie jest również obojętną kwestia stroju, w którym udajemy się do kościoła. Mówiąc najogólniej, powinien być stosowny, schludny i odświętny. Ubiór dobry na spotkanie towarzyskie nie zawsze będzie ubiorem właściwym na spotkanie z Bogiem.

 • Każdą niedzielę

 • Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia)

 • Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)

 • Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)

 • Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)

 • Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)

 • Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1322-1419.

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 897-958.